Ang Buhay na Walang HanggananThis is a featured page


Ang Buhay na Walang Hanggan ay pangako sa mga mananampalataya ni Kristo at ito ay pagtahan sa Langit kasama ang Diyos, pagiging kaisa sa pamilya ng Diyos, maraming mga Kristiano na pinanghahawakan ang pangakong ito dahil ito’y nasusulat sa Bibliya, mga patotoo ukol sa walang hanggan buhay ng mga nauna na nanampalataya sa Diyos, ang Diyos ay siyang may hawak sa buhay ng tao at hahatol sa isang taong hindi tatanggap sa Kanya, ang plano ng Diyos, ang pagpili ng tao, na tinitipon ng Diyos ang Kanyang mga lingkod at hinahanap ang mga nawawalang tupa, bago siya bumalik muli sa lupa, ang kasalanan ang nagdadala ng takot sa ibang tao na Kristiano upang magduda siya sa kanyang kaligtasan, subalit ang tunay na sumampalataya ay magpapatuloy sa pananglit at hindi magdududa sa pangakong ito ng Diyos, dahil ang Banal na Spiritu ay nanahan sa Kanya ng papasukin niya si Hesus sa Kanyang puso bilang Panginoon at personal na tagapagligtas na namumuhay kasama Siya, ang mga hindi tunay at lubos ang nananampalataya ay hindi maaring makapasok sa Langit, dahil na rin sa mga hindi maiwanan lalo na kung ito ay kasalanan, ang mga tunay at lubos ang kanilang pananampalataya ay ligtas at makakasiguro sa pangako ng Diyos na pang habang buhay sa Langit.


Mga makakatulong bersikulo sa Bibliya.


*Ang pagiging anak ng Diyos.

Juan 1:

12Datapuwat ang lahat ng tumanggap sa kaniya ay binigyan niya ng kapamahalaan maging mga anak ng Diyos. Sila ay ang mga sumampalataya sa kaniyang pangalan.


*Ang tatak ng Banal na Spiritu.

Mga Taga-Efeso 1:

13Sumampalataya rin kayo kay Cristo, pagkarinig ninyo ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Sa kaniya rin naman, pagkatapos ninyong sumampalataya, ay tinatakan kayo ng Banal na Espiritu na ipinangako.


*Ang Diyos na di nagsisinungaling sa Kanyang Pangako.

Kay Tito 1:2

2Mayroon akong buhay na walang hanggan na nakabatay sa pag-asa. Ito ay ipinangako na ng Diyos na hindi makapagsisinungaling, bago pa sa pasimula ng panahon.Written/Posted by:

James M. Gutierrez
Young Bible Theologian

No user avatar
James307
Latest page update: made by James307 , Jun 27 2008, 9:45 PM EDT (about this update About This Update James307 Securing Page - James307

No content added or deleted.

- complete history)
Keyword tags: None
More Info: links to this page
Started By Thread Subject Replies Last Post
sandra_llanto17@yaho slm 0 Jun 18 2012, 9:33 PM EDT by sandra_llanto17@yaho
Thread started: Jun 18 2012, 9:33 PM EDT  Watch
ang sarap ng filling pag may cristo ka sa puso mo ang gaan ng pakiramdam...simu ng naging bornagin aq ang laki ng bnago sa buhay q nag karoon aq ng tme pra maglingkod kay good..
1  out of 1 found this valuable. Do you?    
Keyword tags: None
anwar.robinson Ang Diyos na di nagsisinungaling sa Kanyang Pangako 1 Mar 18 2010, 7:27 AM EDT by wehahapinoy
Thread started: Jul 7 2008, 12:05 AM EDT  Watch
Really??? Thats bull$shit!

Yes and he sends proxies to lie; He sends prophets or lying spirits to deceive.


1 Kings 22:23
Now, therefore, behold, the Lord hath put a lying spirit in the mouth of these thy prophets, and the Lord hath spoken evil concerning thee.

2 Chronicles 18:22
Now therefore, behold, the Lord hath put a lying spirit in the mouth of these thy prophets.

Jeremiah 4:10
Ah, Lord GOD! surely thou hast greatly deceived this people.

Jeremiah 20:7
O Lord, thou hast deceived me, and I was deceived.

Ezekiel 14:9
And if a prophet be deceived when he hath spoken a thing, I the Lord have deceived that prophet.

2 Thessalonians 2:11
For this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie.
Do you find this valuable?    
Keyword tags: god lie god make us lie
Show Last Reply
anwar.robinson Ang pagiging anak ng Diyos 0 Jul 7 2008, 12:33 AM EDT by anwar.robinson
Thread started: Jul 7 2008, 12:33 AM EDT  Watch
God has only one son (Jesus).

He that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. -- John 3:18

God sent his only begotten son into the world. -- 1 John 4:9

Some of God's sons had sex with women producing a race of giants.

That the sons of God saw the daughters of men that they were fair; and they took them wives of all which they chose. ... There were giants in the earth in those days; and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them. -- Genesis 6:2-4

Satan and his companions were sons of God.

The sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. Job 1:6

Again there was a day when the sons of God came to present themselves before the LORD, and Satan came also among them to present himself before the LORD. -- Job 2:1
Do you find this valuable?    
Keyword tags: giant god son satan god son
Showing 3 of 3 threads for this page