Ang Buhay na Walang HanggananThis is a featured page


Ang Buhay na Walang Hanggan ay pangako sa mga mananampalataya ni Kristo at ito ay pagtahan sa Langit kasama ang Diyos, pagiging kaisa sa pamilya ng Diyos, maraming mga Kristiano na pinanghahawakan ang pangakong ito dahil ito’y nasusulat sa Bibliya, mga patotoo ukol sa walang hanggan buhay ng mga nauna na nanampalataya sa Diyos, ang Diyos ay siyang may hawak sa buhay ng tao at hahatol sa isang taong hindi tatanggap sa Kanya, ang plano ng Diyos, ang pagpili ng tao, na tinitipon ng Diyos ang Kanyang mga lingkod at hinahanap ang mga nawawalang tupa, bago siya bumalik muli sa lupa, ang kasalanan ang nagdadala ng takot sa ibang tao na Kristiano upang magduda siya sa kanyang kaligtasan, subalit ang tunay na sumampalataya ay magpapatuloy sa pananglit at hindi magdududa sa pangakong ito ng Diyos, dahil ang Banal na Spiritu ay nanahan sa Kanya ng papasukin niya si Hesus sa Kanyang puso bilang Panginoon at personal na tagapagligtas na namumuhay kasama Siya, ang mga hindi tunay at lubos ang nananampalataya ay hindi maaring makapasok sa Langit, dahil na rin sa mga hindi maiwanan lalo na kung ito ay kasalanan, ang mga tunay at lubos ang kanilang pananampalataya ay ligtas at makakasiguro sa pangako ng Diyos na pang habang buhay sa Langit.


Mga makakatulong bersikulo sa Bibliya.


*Ang pagiging anak ng Diyos.

Juan 1:

12Datapuwat ang lahat ng tumanggap sa kaniya ay binigyan niya ng kapamahalaan maging mga anak ng Diyos. Sila ay ang mga sumampalataya sa kaniyang pangalan.


*Ang tatak ng Banal na Spiritu.

Mga Taga-Efeso 1:

13Sumampalataya rin kayo kay Cristo, pagkarinig ninyo ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Sa kaniya rin naman, pagkatapos ninyong sumampalataya, ay tinatakan kayo ng Banal na Espiritu na ipinangako.


*Ang Diyos na di nagsisinungaling sa Kanyang Pangako.

Kay Tito 1:2

2Mayroon akong buhay na walang hanggan na nakabatay sa pag-asa. Ito ay ipinangako na ng Diyos na hindi makapagsisinungaling, bago pa sa pasimula ng panahon.Written/Posted by:

James M. Gutierrez
Young Bible Theologian

No user avatar
James307
Latest page update: made by James307 , Jun 27 2008, 9:45 PM EDT (about this update About This Update James307 Securing Page - James307

No content added or deleted.

- complete history)
Keyword tags: None
More Info: links to this page
There are no threads for this page.  Be the first to start a new thread.